Poly Aluminium Chloride (PAC)

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ทำหน้าที่ พีเอซีเป็นของเหลว หรือแบบผงสามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำดิบได้ทันที โดยใช้เครื่องจ่ายสารเคมีไม่มีกากตะกอนตกค้างในถังจ่ายแต่อย่างใด จึงง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้งานเป็นอย่างยิ่ง